• ศุกร์. ธ.ค. 1st, 2023

หนุนนักเรียนท้องต้องได้เรียนต่อเนื่อง

หนุนนักเรียนท้องต้องได้เรียนต่อเนื่อง

นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หนุนนักเรียนท้องต้องได้เรียนต่อเนื่อง

การศึกษา กล่าวว่า การที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่…) พ.ศ. …ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงฯ โดยเพิ่มเติมว่า “การย้ายสถานศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนักเรียน หรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์” เป็นข่าวดีต่อการคุ้มครองนักเรียน นักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้มีสิทธิได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เราต้องให้ความสำคัญพยายามให้วัยรุ่นอยู่ในระบบการศึกษาและได้เรียนจบตามที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นตั้งครรภ์ เพื่อให้สามารถทำงานและมีรายได้ที่เหมาะสม ทั้งนี้ สสส.ร่วมกับภาคีดำเนินการ 3 โครงการที่เกี่ยวข้อง คือ 1.โครงการการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ภายใต้แนวคิด วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน 2.โครงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในสถานศึกษาและปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้น 3.โครงการสนับสนุนการให้บริการปรึกษาอย่างรอบด้านเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม ผ่านสายด่วน 1663 ระบบบริการป้องกันและช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมด้านนายสมวงศ์ อุไรวัฒนา ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ผู้รับผิดชอบโครงการสายด่วน 1663 กล่าวว่า กฎหมายช่วยได้มากพอสมควร แต่ไม่ได้เป็นหลักประกันเอื้อให้ ข่าวการศึกษาเด็กเรียนต่ออย่างมีความสุข ต้องสร้างความเข้าใจ และเปลี่ยนทัศนคติทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะหากเด็กถูกกดดันจนต้องหยุดเรียนชั่วคราวระหว่างตั้งครรภ์ พบว่ามากกว่า 50% ไม่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีก จึงต้องมีระบบดูแลให้เด็กได้เรียนต่อเนื่อง.